หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การบริการ

  E-Service
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้95คน
ผู้ชมเมื่อวาน164คน
ผู้ชมเดือนนี้1748คน
ผู้ชมเดือนก่อน4743คน
ผู้ชมทั้งสิ้น60048คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมประจำปี 2562
ภาษีบำรุงท้องที่

          ระยะเวลาชำระภาษี  มกราคม เมษายนของทุกปี

◊ ภาษีบำรุงท้องที่

          ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

          ◊ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

-  ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตอบต. ฉลอง ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่ส่วนการคลัง ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปีและชำระภาษีภายในเดือนมกราคม เมษายนของทุกปี

-  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

◊ หลักฐานที่ต้องนำไป

 • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรื นส.3 ก

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

   

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ระยะเวลาการชำระภาษี มกราคม กุมภาพันธ์ของทุกปี

            ◊ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

            ◊ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก, อาคาร, คอนโดมิเนียมหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตอบต.บ้านโหนด ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            ◊ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่ส่วนการคลัง กรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ของทุกปี

            ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.2) จากอบต.แล้ว ชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

            ◊ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

 • ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

   

  ภาษีป้าย

            ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม มีนาคมของทุกปี

            ◊ ภาษีป้ายที่ต้องชำระ คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

            ◊ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

            1.  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ส่วนการคลัง อบต.บ้านโหนดภายในเดือนมกราคม มีนาคมของทุกปีและต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

            2.  ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย, ข้อความ, ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

            3.  ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับโอนแจ้งการับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน

              อัตราภาษีป้าย

            1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.

            2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.

            3.  ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม.

                     -  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

                     -  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

            4.  ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

            ◊ หลักฐานที่ต้องนำไป

 • รูปถ่ายป้าย

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์

 • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว


อ่าน 195 ครั้ง   โพสเมื่อ : 03/07/2019 00:00