หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การบริการ

  E-Service
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้20คน
ผู้ชมเมื่อวาน58คน
ผู้ชมเดือนนี้194คน
ผู้ชมเดือนก่อน2962คน
ผู้ชมทั้งสิ้น61456คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว การชำระภาษี ปี 2562
               

หมู่ที่    ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๓๐

โทรศัพท์  ๐-๔๒๗๐-๔๖๙๗  โทรสาร  ๐-๔๒๗๐-๔๖๙๗ 


 

          เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

          ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดำเนินการดังนี้

 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่    มกราคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

  ๒.  ภาษีบำรุงท้องที่

  ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่               มกราคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒

  ๓.  ภาษีป้าย

  ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ  เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นๆ  เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่วันที่    มกราคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒

            อนึ่ง  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ในวันและเวลาราชการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

            จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

  ข่าวที่  ๑/๒๕๖


อ่าน 234 ครั้ง   โพสเมื่อ : 03/07/2019 00:00