หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรม อบต. เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน อ่างดินพระราชดำริ ผ้าไหมลายสวย รวยน้ำใจคนภูไท วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ไทกะเลิง  

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

บุคลากร

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การบริการ

  E-Service
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้150คน
ผู้ชมเมื่อวาน173คน
ผู้ชมเดือนนี้887คน
ผู้ชมเดือนก่อน4743คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59187คน
 

ภาพกิจกรรม

โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)

      การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี บนพื้นฐาน  การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตาม ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรม  ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   มีความมุ่งหมายจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้  ความสามารถตามสาระการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การเป็นคนดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ และด้านทักษะการดำรงชีวิต

          วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมิถุนายน ของทุกปี เป็นวันครู ครู ต้องพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง เสริมพลังบุคลิกภาพบวก เรียนรู้หลักจิตวิทยาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก และกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อครูเต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลิกทางบวกที่สง่างามเต็มด้วยเมตตาจิตและศักดิ์ศรี พร้อมด้วยศักยภาพและบุคลิกภาพที่ทรงพลังในเชิงจัดการและบริหารทรัพยากรในตนเองและในเด็กแล้ว จะสามารถมองและฟังใจเด็กด้วยความรักและความเข้าใจ ในความรู้สึกของเด็กและปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับครู จะช่วยให้เด็กมีค่านิยมคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความรักเคารพต่อคุณครูผู้มีพระคุณที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม 

    ดังนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม จึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ได้กระทำมาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วยการกราบไหว้ครู


อ่าน 163 ครั้ง